Xi Fang San Shen

Xi Fang San Shen

SKU: H-8803 Category:
SKU: H-8803 Category:
SKU: H-8803 Category:

Check out all our beautiful antiques.

Xi – Fang San Shen. The three saints from the west: E-Mi-Tuo-Fo (Amitabha), Da-Zhi Pu Sa and Guan Shi Yin Pu Sa.

Additional information

Dimensions 12.7 × 25.4 × 48 cm
Material

Origin

Period